Project Description

Op 1 juli 2021 treedt de wetswijziging van de Telecommunicatiewet in werking. Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Huidige situatie

 

Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem. Op basis van dit systeem mogen bedrijven rechtspersonen en natuurlijke personen ongevraagd telefonisch benaderen, tenzij natuurlijke personen zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register (BMNR), of aan het bedrijf op een andere manier hebben laten weten niet gebeld te willen worden. Dit laatste is het recht van verzet. Geef je in een ongevraagd telefoongesprek aan dat je in de toekomst niet meer gebeld wilt worden, dan moet het bedrijf je telefoonnummer direct uit alle eigen bellijsten verwijderen. Je kunt ook gebruik maken van het recht van verzet wanneer je wordt gebeld door een bedrijf waar je klant bent.

Wat verandert er per 1 juli 2021

Vanaf 1 juli 2021 geldt de gewijzigde Telecommunicatiewet waarmee er een eind komt aan het Bel-me-niet-register. De gewijzigde Telecommunicatiewet bepaalt dat telemarketing alleen nog mag richting natuurlijke personen die daar vooraf toestemming voor hebben gegeven of waar reeds een klantrelatie mee is. Natuurlijke personen zijn consumenten en de juridische entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid: VOF’s, eenmanszaken/ZZP-ers, CV’s, en maatschappen. Het maakt hierbij geen verschil of de ongevraagde communicatie met een commercieel, ideëel of charitatief doel aan natuurlijke personen via geautomatiseerde systemen verloopt of benadering op persoonlijke basis. Deze wet geldt niet voor rechtspersonen. Deze mag je telefonisch blijven benaderen, ook zonder toestemming.

De veranderingen per 1 juli a.s. omvatten concreet de onderstaande vier zaken:

  1. Telemarketing gericht op natuurlijke personen (dit zijn consumenten, VOF’s, eenmanszaken/ZZP-ers, CV’s, en maatschappen) is alleen toegestaan wanneer hier expliciet toestemming (opt-in) voor is gegeven. Voor geldige toestemming wordt aangesloten bij de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
  2. Natuurlijke personen waarmee een klantrelatie is, mogen wel zonder toestemming worden gebeld. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) kan na medio 2021 besluiten om de termijn van de klantrelatie te beperken.
  3. Telemarketing is alleen toegestaan wanneer met een herkenbaar (dus niet anoniem) nummer wordt gebeld. Dit geldt ook voor telemarketing naar rechtspersonen.
  4. De bewijslast dat toestemming of een klantrelatie bestaat, zal rusten bij het bedrijf dat consumenten of natuurlijke personen belt. Het idee daarachter is dat dit handhaving van overtreding van de telemarketingregels makkelijker maakt.

Wat houdt opt-in ook al weer in?

Het opt-in-systeem houdt in dat er toestemming vereist is voor telefoongesprekken met een commercieel, charitatief of ideëel doel. Opt-in is de expliciete toestemming die volgens de AVG vrij’, ‘specifiek’, ‘geïnformeerd’ en ‘ondubbelzinnig’ moet zijn gegeven. Deze onderdelen van de toestemming moeten ook zo worden gedocumenteerd en kunnen worden aangetoond.

‘Vrij’ houdt in dat de toestemming die wordt gevraagd, geen voorwaarde mag zijn voor iets anders. Er mag geen sprake zijn van een afhankelijke positie van de persoon t.o.v. de organisatie. Hier is bijvoorbeeld sprake van als de persoon werkzaam is bij de organisatie. Tot slot moet de persoon de gegeven toestemming altijd kunnen intrekken zonder verdere consequenties. Met ‘Specifiek’ wordt bedoeld dat de vraag om toestemming heel specifiek het doel (of de doelen) van de verwerking moet bevatten. ‘Geïnformeerd’ wil zeggen dat in de vraag om toestemming in het kort maar wel duidelijk de inhoud en het doel van de verwerking vermeld moeten staan en het recht om de toestemming weer in te trekken. Met ‘Ondubbelzinnig’ wordt bedoeld dat de handeling die de persoon doet om toestemming te geven, duidelijk moet beschrijven waarvoor de persoon toestemming geeft.

Op deze toestemmingsverplichting zijn enkele uitzonderingen:

Servicecalls

Telefonisch contact waarbij geen aanprijzing wordt gedaan voor producten of diensten, is toegestaan. De zogeheten servicecall is informerend en relevant voor diegene die je belt.

Klantrelatie

Er is sprake van een klantrelatie als er een verplichting tot een financiële transactie is ontstaan. Het telefoongesprek dient vanuit dezelfde juridische entiteit gevoerd te worden en het moet eigen en gelijksoortige producten of diensten betreffen die logischerwijs tot het aanbod van het bedrijf horen.

Het recht van verzet blijft bestaan, omdat de wet nog steeds verplicht dat in ieder telefoongesprek de mogelijkheid aan de (potentiële) klant wordt geboden om zich af te melden voor telemarketing. Tot slot geldt dat bij het vragen om een telefoonnummer altijd de mogelijkheid geboden moet worden tot het maken van bezwaar (opt-out).

Impact van de gewijzigde Telecommunicatiewet

 

 

De impact van de gewijzigde Telecommunicatiewet zal, afhankelijk van de marketingdoelgroep voor het ene bedrijf beperkt zijn en voor het andere bedrijf groot. Het Bel-me-niet-register met het opt-out systeem bevat op dit moment meer dan tien miljoen telefoonnummers. Het koud bellen is hierdoor al behoorlijk ingeperkt. Maar het kan een ingrijpende wijziging met een hoop veranderingen betekenen voor je dagelijkse marketingactiviteiten. Zo verkopen datapartijen geen bestanden met gegevens van natuurlijke personen inclusief een opt-in. De verantwoordelijkheid voor het krijgen van een opt-in ligt bij de eindgebruiker.

Heb je vragen over de gewijzigde Telecommunicatiewet of wil je je mogelijkheden bespreken? Neem gerust contact met ons op.

Heb je nog vragen de gewijzigde Telecommunicatiewet?

Auteur: Sylvia van de Nobelen
Marketing Manager DR3DATA

Meer weten hierover?

Neem contact op