Wij respecteren jouw privacy

Wij waarderen je vertrouwen en stellen alles in het werk om je privacy te beschermen. ​Deze privacy statement maakt duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen en hoe wij je privacy beschermen.

Stel je vraag

Privacy Statement DR3 B.V.

DR3 B.V. (hierna te noemen “DR3”) verwerkt bij de uitvoering van haar werkzaamheden persoonsgegevens van klanten, prospects en andere relaties en is verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Deze gegevens worden gebruikt voor operationele en commerciële doeleinden zoals de uitvoering van een overeenkomst, marketing en CRM-gerelateerde activiteiten.

Los van deze gegevensverwerking, verzamelt en bewaart DR3 gegevens van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer en zijn ingeschreven in het Handelsregister. Het betreft bedrijfsgegevens en persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het desbetreffende bedrijf en verantwoordelijken binnen diverse functiegebieden. Deze persoonsgegevens zijn altijd gelinkt aan de functie van de persoon in de organisatie en zijn beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het leveren van onze diensten. Personen worden niet gevolgd en directe e-mailadressen en doorkiesnummers worden niet vastgelegd. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens waaronder ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Wij accepteren dan ook geen opdrachten waarvoor de verzameling van bijzondere persoonsgegevens nodig is.

DR3 is gevestigd op Vlierwerf 5M, 4704 SB Roosendaal. Om ervoor te zorgen dat wij in overeenstemming met geldende privacywetgeving handelen, hebben wij een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld: Wilma Pranger. Voor vragen met betrekking tot privacy kun je telefonisch contact met haar opnemen via +31(0)88-028 38 30 of per e-mail via gegevensbescherming@dr3data.nl

De gegevensverwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1198775.

De volgende bedrijfsgegevens* worden verwerkt binnen de bedrijvendatabase van DR3:

 • Bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres van algemeen karakter
 • Geslacht (wordt uitsluitend gebruikt voor een correcte aanhef)
 • Initialen
 • Achternaam
 • Titulatuur
 • Verantwoordelijkheidsgebied

(*) Gegevens die mogelijk gerelateerd kunnen worden aan een natuurlijk persoon.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan bepaalde bedrijfsinformatie zoals een algemeen e-mailadres of een telefoonnummer worden beschouwd als een persoonsgegeven. Dit is het geval wanneer de vastgelegde data ten aanzien van de inhoud, het doel of het resultaat van de organisatie zijn terug te leiden naar een natuurlijk persoon. Bijvoorbeeld wanneer de naam van de organisatie een afgeleide is van die van een natuurlijke persoon of doordat informatie over een ZZP-er of personenvennootschap iets zegt over de eigenaar.

Waarom verwerkt DR3 persoonsgegevens?

DR3 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen;
 • Het onderhouden van onze klantrelaties;
 • Marketing doeleinden, bijvoorbeeld het sturen van de nieuwsbrief;
 • Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten; het verstrekken informatie en persoonsgegevens uit de Bedrijvendatabase van DR3 aan klanten;
 • Het beheren van gebruikersaccounts van onze klanten;
 • Het nakomen van onze overeenkomsten.

Rechten van betrokkenen

De AVG biedt betrokkenen een aantal rechten. Om als betrokkene van deze rechten gebruik te maken, kun je telefonisch contact opnemen via +31(0)88-028 38 30 of per e-mail via gegevensbescherming@dr3data.nl.

 • Informatie en inzage
  Je kunt inzien welke persoonsgegevens we van je verwerken en we kunnen toelichten met welk doel DR3 dat doet.
 • Wijziging
  Indien de persoonsgegevens die DR3 van je geregistreerd heeft onjuist zijn en je deze wilt aanpassen, kun je dat kenbaar maken via bovenstaand telefoonnummer of e-mailadres.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht ons de persoonsgegevens die wij van je hebben, te laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden zoals administratie of uitsluiting die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking
  Indien je vindt dat DR3 de persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt,  kun je die verwerking laten beperken. Je hebt het recht de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen.
 • Bezwaar (verzet)
  Voor de verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Indien het om marketing of CRM gaat, zullen we die verwerking van je persoonsgegevens zo snel mogelijk beëindigen.
 • Portabiliteit
  Indien je jouw persoonsgegevens wilt laten overdragen kun je hiertoe een verzoek bij DR3 indienen.

Voor een correcte afhandeling, dien je een kopie van je geldige legitimatiebewijs en een uittreksel van de Kamer van Koophandel van jouw organisatie of van de organisatie waar je werkzaam bent toe te voegen. Met de KopieID app van de Rijksoverheid kan je eenvoudig een veilige kopie van je identiteitsbewijs maken.

Naast bovenstaande rechten heb je ook het recht om je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Dan kan je deze klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien je je wilt uitschrijven voor onze e-mailnieuwsbrief kan dat via de uitschrijf link die je vindt in de nieuwsbrief alsook in de webversie daarvan. Daarnaast kun je jouw verzoek tot uitschrijving sturen naar gegevensbescherming@dr3data.nl of telefonisch doorgeven via +31(0)88-028 38 00.

Bewaartermijnen

Klanten
De persoonsgegevens van onze klanten bewaren wij zo lang als nodig is om onze diensten te leveren, onze overeenkomsten na te komen of zo lang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Wij bewaren persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is.

Organisaties
Met het oog op een minimale gegevensverwerking bewaren wij de gegevens van organisaties niet  langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van onze doelen.

Grondslagen van de verwerkingen

Klanten
De verwerking van persoonsgegevens van onze klanten is noodzakelijk voor de uitvoering van de met de klant aangegane overeenkomst. Deze persoonsgegevens gebruiken wij voor onder andere de verwerking van jouw bestelling, het versturen van facturen en onze elektronische nieuwsbrief.

Bedrijven, organisaties en functionarissen
De gegevens die geregistreerd staan in het Handelsregister verwerken wij voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang. Ons gerechtvaardigd belang bestaat uit het nastreven van onze doelstelling: organisaties met elkaar in contact brengen. Hier is een zorgvuldige afweging aan vooraf gegaan.
Wij verwerken gegevens van organisaties die actief deelnemen aan het handelsverkeer. Deze gegevens zijn door de betreffende bedrijven bewust openbaar gedeeld dan wel geregistreerd in het Handelsregister als zakelijke gegevens. Bij bedrijven met meer dan 10 werknemers worden telefonisch de namen van verantwoordelijken binnen een aantal functiegebieden uitgevraagd. Hierbij wordt nadrukkelijk het doel van de verrijking van de persoonsgegevens kenbaar gemaakt.

Tot slot verwerken we enkele gegevens met je toestemming zoals cookies op de website.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening leveren we persoonsgegevens aan derden. Dit zijn zowel derde ontvangers als verwerkers. Klanten van DR3  krijgen toegang tot onze database en gebruiken de daarin opgenomen gegevens voor diverse doeleinden waaronder, maar niet uitsluitend, sales- en marketingdoeleinden, verrijking van adressenbestanden, opschonen van adressenbestanden en het doen van marktonderzoeken.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken zoals de Belastingdienst.

DR3 als verwerker

Voor wat betreft de persoonsgegevens die onze klanten bij ons aanbieden of in onze online diensten vastleggen, dient DR3 te worden aangemerkt als verwerker en de klant als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers dienen op grond van de AVG een schriftelijke overeenkomst te sluiten waarin de verwerking van de persoonsgegevens door de verwerker conform de eisen van de AVG wordt geregeld. Deze overeenkomst is verder vormvrij. DR3 heeft ervoor gekozen deze verwerkersovereenkomst op te nemen als separate bijlage bij haar Algemene Voorwaarden die op alle leveringen van onze diensten van toepassing zijn. Door de Algemene Voorwaarden te accepteren, gaan onze klanten ook akkoord met de inhoud van de verwerkersovereenkomst. De inhoud van de verwerkersovereenkomst die wij aangaan met onze klanten voor diensten vind je hier.

In situaties waar branchespecifieke eisen worden gesteld aan de verwerkersovereenkomst die niet zijn opgenomen in onze bijlage Verwerkersovereenkomst, kan een individuele verwerkersovereenkomst worden opgesteld. Hiertoe kan contact worden opgenomen met de FG (gegevensbescherming@dr3data.nl)

Wijzigingen

DR3 zal haar privacy statement aan de hand van wijzigingen in de wet updaten. Kijk daarom regelmatig op onze website of je nog helemaal op de hoogte bent.

Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI)

DR3Data is lid van de Vereniging voor zakelijke B2B informatie (VVZBI). Samen borgen wij rechtszekerheid in het economische verkeer. Als vereniging hebben wij een Privacygedragscode waaraan wij en de andere leden zich volledig confirmeren.